KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostępności
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów
Kronika samorządowa

 Aktualnie jest 1 gość
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna
Ostrzeżenie IMGW
24.05.2020.
Image
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Strzałkowo
21.05.2020.

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH LOKALE MIESZKALNE

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),oraz § 6 ust. 1 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz 1490)  oraz Zarządzenie Nr 57/2020 z dnia 27 lutego 2020 Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

1.

Adres nieruchomości

Strzałkowo

2.

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Obręb: Strzałkowo

699/15

0,1646 ha

KN1S/00030342/6

Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3.

Przeznaczenie nieruchomości

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- teren usług oświaty i kultury, dopuszcza się przystosowanie niektórych pomieszczeń na funkcję mieszkalną.

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona na terenie m. Strzałkowo przy ul. Powidzkiej 2a, na działce nr 699/15 o obszarze 0,1646 ha. Działka tworzy obszar o regularnym kształcie zagospodarowany i zabudowany budynkiem mieszkalnym 11 lokalowym oraz budynkiem gospodarczym.

Przedmiotem przetargu są lokale mieszkalne :

1)     Lokal mieszkalny nr 2  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Usytuowany na parterze budynku o powierzchni użytkowej 44,56 m2  składający się z salonu z aneksem kuchennym o pow. 23,69 m2, pokoju o pow. 7,91 m2, łazienki o pow. 4,40 m2, i korytarza o pow. 8,56 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 4456/56865.

2)     Lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Usytuowany na parterze budynku o powierzchni użytkowej 41,30 m2, składający się z salonu z aneksem kuchennym o pow. 26,71 m2, łazienki o pow. 4,59 m2 i pokoju o pow. 10,00 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 4130/56865.

3)     Lokal mieszkalny nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Usytuowany na parterze budynku o powierzchni użytkowej 50,65 m2 składający się z salonu o pow. 25,68 m2, pokoju o pow. 9,53 m2, łazienki o pow. 5,41 m2 i kuchni o pow. 10,03 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 5065/56865.

4)     Lokal mieszkalny nr 5 wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej

Usytuowany na parterze budynku o powierzchni użytkowej 63,09 m2, składający się z salonu o pow. 21,02 m2, pokoju o pow. 12,33 m2, kuchni o pow. 10,21 m2, łazienki o pow. 6,32 m2 oraz korytarza o pow. 13,21 m2. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 6309/56865.

5.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

6.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż lokali mieszkalnych w przetargu ustnym nieograniczonym

 

 

 

 

 

Termin i miejsce

przetargu

 

Lokal mieszkalny  nr 2  przetarg odbędzie się .23.06.2020 r. o godz. 9:00,

Lokal mieszkalny nr 3 przetarg odbędzie się 23.06.2020 r. o godz. 9.15

Lokal mieszkalny nr 4 przetarg odbędzie się 23.06.2020 r. o godz. 9.30

Lokal mieszkalny nr 5 przetarg odbędzie się 23.06.2020 r. o godz. 9.45

Przetargi odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Strzałkowo  przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 w sali nr 13.  Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

7.

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium

1)     Lokal mieszkalny nr 2

Cena wywoławcza wynosi 85 900,00 zł.

Wadium wynosi 4.300,00 zł.

2)        Lokal mieszkalny nr 3

Cena wywoławcza wynosi 80 000,00 zł

Wadium  wynosi  4.000,00 zł

3)        Lokal mieszkalny nr 4

Cena wywoławcza wynosi 97 200,00 zł

Wadium wynosi 5 000,00 zł

4)        Lokal mieszkalny nr 5

Cena wywoławcza wynosi 120 100,00 zł

Wadium wynosi 6 000,00 zł

 

Powyższe nieruchomości zwolnione są z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. ust.1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o  podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

8.

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

8.1.

Wadium

Wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości, w terminie do 18.06.2020 r (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Strzałkowo) należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Strzałkowo nr 73854300002001100002730010 ( w tytule przelewu : wadium, wskazanie numeru lokalu oraz imiona i nazwiska osób mających zamiar uczestniczyć w przetargu)

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2.

Pełnomocnictwa

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.strzalkowo.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo www.bip.strzalkowo.pl.  Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie lokalnej.

10.

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu przed terminem jego przeprowadzenia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

11.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Strzałkowo lub pod nr tel. (63)2746056. Lokale będzie można oglądać w terminie po 12.06.2020 r.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscach publicznych .

 

 

Strzałkowo 21.05.2020 r.                                                                                                Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                    /-/ Dariusz Grzywiński

 
Ogłoszenie Wójta Gminy Strzałkowo
21.05.2020.

                           URZĄD                                                                       Strzałkowo, dnia 20.05.2020 r.

            GMINY STRZAŁKOWO

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Strzałkowo informuje, że na wniosek mieszkańców wsi Łężec termin wyłożenia oraz składania uwag do planu sytuacyjnego „rozbudowy i przebudowy drogi gminnej nr 424023P wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego” w m. Łężec gmina Strzałkowo i ul. Łężecka m. Słupca zostaje wydłużony do 27.05.2020 r.

Uwagi można zgłaszać poprzez:

- elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.): za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

-     środki komunikacji elektronicznej e-mail: ug@strzalkowo.pl;

-     na piśmie złożonym w siedzibie Urzędu Gminy Strzałkowo.

 

 

                  Wójt Gminy Strzałkowo

                   /-/ Dariusz Grzywiński

 

 
Ostrzeżenie IMGW
21.05.2020.
Image
 
Komunikat Energa Operator w sprawie odczytu liczników energii elektrycznej
20.05.2020.
Image
 
Komunikat w sprawie otwarcia przedszkoli
15.05.2020.
Image
 
Stypendia Wójta Gminy rozdane
15.05.2020.

ImageKolejne Stypendia Wójta Gminy Strzałkowo trafiły do uczniów, którzy w poprzednim semestrze osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Ze względu na epidemię koronawirusa nie było tradycyjnej uroczystości wręczenia stypendiów, a pamiątkowe dyplomy zostały wysłane do laureatów pocztą. W skierowanych do uczniów życzeniach Wójt wyraził uznanie za ich sumienną pracę, pogratulował szczególnych osiągnięć oraz życzył dalszych sukcesów i realizacji marzeń.

Stypendia Wójta Gminy Strzałkowo za pierwszy semestr w roku szkolnym 2019/2020 otrzymało dziewięcioro uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzałkowie: Aleksandra Blejwas kl. 7b, Kacper Kasprzak kl. 7a, Amelia Machowska kl. 7a, Julia Wężniejewska kl. 6d, Weronika Bączkowska kl. 7b, Franciszek Banaszak kl. 5c, Maria Gaca kl. 8c, Julia Blejwas kl. 5a i Marta Kasprzyk kl. 7a oraz Monika Springel z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wólce. Gratulujemy!

 
Informacja w sprawie przebudowy drogi w Łężcu
13.05.2020.
Image

 
Ostrzeżenie IMGW
12.05.2020.
Image
 
Komunikat w sprawie ponownego otwarcia urzędu dla interesantów
12.05.2020.
Image
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 81 - 90 z 1529
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg