KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów

 Aktualnie jest 1 gość
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna
Pożegnanie śp. Mariana Janaszaka
19.11.2019.

ImageW piątek, 15 listopada w kościele pw. św. Doroty odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego Wójta Gminy Strzałkowo Mariana Janaszaka. W imieniu swoim, Samorządu oraz pracowników Urzędu Gminy zmarłego pożegnał Wójt Dariusz Grzywiński:

„Spotkaliśmy się dziś, by pożegnać śp. Mariana Janaszaka - samorządowca, działacza społecznego, który dużą część swojego życia poświęcił dla Gminy Strzałkowo i jej mieszkańców. Jego śmierć zasmuciła nas wszystkich pozostawiając w naszych sercach ogromną pustkę, którą trudno będzie wypełnić.

Było nam dane spotkać na naszej drodze człowieka wyjątkowego, oddanego bez reszty sprawom Gminy i jej mieszkańców, wrażliwego na ludzkie problemy i potrzeby, który traktował swoją funkcję jako misję i powołanie. Gmina Strzałkowo żegna dziś człowieka wielkiej szlachetności i życzliwości, samorządowca i dobrego gospodarza.

Śp. Marian Janaszak był pierwszym Wójtem Gminy Strzałkowo. Zadanie to przyszło mu pełnić w trudnych czasach zmian politycznych i gospodarczych, kiedy w naszym kraju dopiero tworzyły się zręby samorządności. Dzięki zaangażowaniu i sumienności z jaką wykonywał swoje obowiązki przez trzy kadencje zyskał szacunek i sympatię mieszkańców oraz współpracowników.

Będąc wójtem pracował nad zmianą wizerunku Strzałkowa i Gminy, kładąc nacisk szczególnie na rozbudowę infrastruktury drogowej i technicznej służącej poprawie jakości życia mieszkańców. Bardzo bliskie były mu również sprawy oświaty i troska o młode pokolenie.

Poza pracą zawodową śp. Marian Janaszak związany był z Gminą Strzałkowo również poprzez działalność w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Był wiceprezesem Zarządu Gminnego ZOSP, prezesem Orkiestry Dętej oraz prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Strzałkowie. Tę ostatnią funkcję pełnił do samego końca. Za swoją działalność otrzymał w 2006 roku tytuł Zasłużony dla Gminy Strzałkowo.

Dla mnie, śp. Marian Janaszak był osobą szczególnie bliską. To on wprowadzał mnie w świat samorządu, kiedy w latach 1998 - 2002 pełniłem funkcję jego zastępcy. Był mentorem, wzorem do naśladowania, ale także Przyjacielem. Jego bogate doświadczenie, pomoc i rady były bezcenne i ukształtowały mnie na dalsze lata samorządowej działalności.  

Dziś mówię: żegnaj drogi Przyjacielu i do zobaczenia Panie Wójcie. Dziękujemy za Twoją obecność, Twoje życie, pracę i zaangażowanie. Pozostaniesz w naszych sercach i naszej pamięci na zawsze.  

Składając rodzinie wyrazy współczucia zacytuję księdza Jana Twardowskiego: "Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."

 
Program badan przesiewowych raka jelita grubego
18.11.2019.

Image

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu realizuje Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego. Jego celem jest zapobieganie wykrywaniu nowotworów jelita na późnym etapie zaawansowania poprzez BEZPŁATNE badania kolonoskopowe, edukację i podniesienie świadomości nt. szczególnych objawów - bardzo często lekceważonych i ignorowanych przez pacjentów.

Rak jelita grubego to  niestety nadal drugi pod względem umieralności nowotwór złośliwy u obu płci w Polsce.  Należy on do grupy nowotworów o najgorszym rokowaniu, a możliwość wyleczenia jest uwarunkowana stopniem zaawansowania choroby w chwili jej rozpoznania. Zachorowalność wzrasta wraz z wiekiem, przy czym ponad 94 % zachorowań u obu płci przypada na populację osób po 50 roku życia.

Bóle brzucha, zmiana rytmu wypróżnień, biegunki naprzemiennie z zaparciami, ślady krwi w stolcu, niekontrolowane chudnięcie czy anemia o niewyjaśnionym podłożu, to dolegliwości, które mogą wskazywać na nowotwór jelita grubego. W pierwszych, kluczowych dla leczenia etapach, dolegliwości te nie powodują bólu, więc chorego zwykle nic nie niepokoi. Tym bardziej ważne są wczesne badania profilaktyczne.

Kolonoskopia jest bardzo czułą i skuteczną metodą, ponieważ podczas badania lekarz prowadzący ma możliwość równoczesnego usuwania polipów, które w późniejszym etapie mogłyby przekształcić się w nowotwór. Dzięki temu kolonoskopia zapobiega aż w 60%  rozwojowi raka jelita grubego.

 
Gmina przejęła drogę do cmentarza
15.11.2019.

ImageGmina Strzałkowo przejęła od parafii pw. św. Doroty drogę dojazdową do cmentarza od strony Al. Prymasa Wyszyńskiego. W celu zwiększenia komfortu korzystania z niej, pas drogowy został uporządkowany, a wzdłuż drogi zainstalowano oświetlenie, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się nią po zmroku.

 
Wybory uzupełniające na ławnika
14.11.2019.
KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

Z DNIA 12 LISTOPADA 2019 R.

w sprawie wyborów uzupełniających na ławnika


Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego, zostaną dokonane wybory uzupełniające na ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy w liczbie 1 osoby. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających  upływa 15 grudnia 2019 roku.


Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. Jest nieskazitelnego charakteru;

3. Ukończył 30 lat;

4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5. Nie przekroczył 70 lat;

6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikiem nie mogą być:

1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2. Osoby wchodzące w skład organów, do których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane    ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. Duchowni;

7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;

9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających  upływa 15 grudnia 2019 roku.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1. Informację z Krajowego rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    ( Dz. U. z 2019r., poz. 1973, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.


Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Strzałkowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30  (pokój nr 20).


Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzałkowo - www.strzalkowo.pl.


                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                   /-/Dariusz Grzywiński


Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Oświadczenia


 
Stypendia Wójta Gminy w ZSP Strzałkowo
14.11.2019.

ImageW środę, 13 listopada w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzałkowie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Wójta Gminy za najlepsze wyniki w nauce. Ze względu na zmiany wprowadzone do regulaminu przyznawania stypendiów, wyróżnienia przyznano tym razem aż 30 uczniom. Wśród nich znaleźli się: Maria Gaca, Milena Błaszczak, Hanna Kaczmarek Weronika Bączkowska, Aleksandra Blejwas, Amelia Machowska, Marta Kasprzyk, Kacper Kasprzak, Maja Nowak, Filip Mierzwiński, Magdalena Maciejewska, Aleksandra Kasprzyk, Klaudia Błaszczak, Julia Wężniejewska, Karolina Skorniak, Marta Dominiak, Zuzanna Jadczak, Piotr Radecki, Oskar Łukowski, Wiktor Wiśniewski, Julia Kusiołek, Maja Kawa, Julia Ziółkowska, Mateusz Knast, Filip Piersiala, Franciszek Banaszak, Kamila Kasprzak, Zuzanna Święciochowska, Julia Blejwas i Bartosz Barański. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów.

GALERIA ZDJĘĆ

 
Nie żyje Marian Janaszak
13.11.2019.

Image

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Mariana Janaszaka

Samorządowca, Wójta Gminy Strzałkowo w latach 1990 - 2002, Prezesa Koła Związku

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Strzałkowie.

 

W imieniu Samorządu Gminy Strzałkowo

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego

składamy

kondolencje oraz wyrazy współczucia

 

          Przewodniczący Rady Gminy                                                                    Wójt Gminy Strzałkowo              
                          /-/ Tomasz Gałan                                                                                /-/ Dariusz Grzywiński

                                                                                                                                                   wraz z pracownikami Urzędu Gminy        

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 15 listopada o godz. 14:00 w kościele pw. św. Doroty w Strzałkowie.

 
Święto Niepodległości 2019
12.11.2019.

ImageW poniedziałek, 11 listopada w Miejscu Pamięci w Łężcu odbyły się powiatowo - miejsko - gminne obchody Święta Niepodległości zorganizowane wspólnie przez Samorządy: Powiatu Słupeckiego, Miasta Słupca i Gminy Strzałkowo. Uroczystość zainaugurowała polowa msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem Orkiestry Dętej Gminy Strzałkowo i pocztów sztandarowych. Następnie, zebranych przywitali: wójt Dariusz Grzywiński i burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk, a okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta Jacek Bartkowiak. Ostatnim punktem spotkania był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczestniczek strzałkowskiego Studia Piosenki.

Przed rozpoczęciem oficjalnych obchodów delegacja samorządowców Gminy Strzałkowo złożyła kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, a dokładnie o godz. 11:11 z tego miejsca wystartował również XV Indywidualny Bieg Niepodległościowy. Oddolna inicjatywa mieszkańców zgromadziła tym razem 25 uczestników, którzy pokonali symboliczny dystans 11,11 km.  

GALERIA ZDJĘĆ

 
60 - lecie Koła Łowieckiego "Tumak"
11.11.2019.

ImageW sobotę, 10 listopada Koło Łowieckie „Tumak” w Strzałkowie obchodziło jubileusz 60 - lecia istnienia. Uroczystość zainaugurowała msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Brudzewie, którą odprawili: ks. Piotr Król i ks. Benedykt Gembicki - kapelan myśliwych okręgu konińskiego. W drugiej części jubileuszowego spotkania, prezes KŁ „Tumak” Franciszek Gwiazda przywitał przybyłych gości i przedstawił historię Koła. Ważnym punktem uroczystości było wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Z okazji 60 - lecia KŁ „Tumak” Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała Kołu najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom”. Oprócz tego medale „Zasłużony dla Konińskiego Łowiectwa” otrzymali: Franciszek Gwiazda, Józef Tomaszewski oraz śp. Stefan Śmidowicz. Odznakę „Za zasługi dla Łowiectwa” przyznawaną osobom i instytucjom spoza zrzeszenia wręczono wójtowi Dariuszowi Grzywińskiemu. Spotkanie zakończyła biesiada myśliwska.

GALERIA ZDJĘĆ


 
Święto Niepodległości w gminnych szkołach
11.11.2019.

ImageW piątek, 8 listopada w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzałkowo odbyły się uroczyste akademie z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach akcji „Szkoła do hymnu” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w szkołach w Strzałkowie i Wólce o godz. 11:11 odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. W programach przygotowanych przez uczniów nie brakło wierszy i pieśni o tematyce patriotycznej oraz tańca, by podkreślić, że Święto Niepodległości to dzień radości. Najmłodsze dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego odwiedzili żołnierze z jednostki wojskowej w Powidzu, którzy opowiedzieli o swojej służbie i zaprezentowali wyposażenie każdego żołnierza. Uroczystość była też okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Zwierzyniec Marszałka Piłsudskiego”.  

GALERIA ZDJĘĆ

 
Programu usuwania folii rolniczej
04.11.2019.
Image
 

Rolnicy posiadający odpady rolnicze wymienione w formularzu poniżej powinni wypełnić ankietę i przynieść ją do Urzędu Gminy Strzałkowo, pok. nr 17 najpóźniej do 15 listopada.

Formularz

Pismo do Ministra Ochrony Środowiska w sprawie programu

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 81 - 90 z 1413
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg