KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostępności
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów
Kronika samorządowa

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna
Komunikat dotyczący wprowadzenia stopnia alarmowego BRAWO-CRP
10.07.2020.
Image
Image
 
Powszechny spis rolny - ważne informacje
09.07.2020.

Image

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, atakże te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Jak można wziąć udział w spisie?

Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest dostosowana doróżnych typów urządzeń, w tym także do tabletów i telefonów komórkowych. Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu,urzędy gmin zorganizują punkty do samospisu, zapewniając w nich także wsparcie ze strony pracowników urzędu.

Przewidziane są również dwie inne formy udziału w spisie:wywiad, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny (zada takie same pytania,jakie są w formularzu elektronicznym) oraz wywiad bezpośredni z udziałem rachmistrza terenowego (jeśli sytuacja epidemiczna w kraju sprawi, że kontakt osobisty będzie bezpieczny). Wszystkie formy gwarantują taki sam - wysoki -poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.

Można również zadzwonić na infolinię pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem, który przeprowadzi spis telefonicznie.

Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., jest obowiązkowy!

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, liczebności i struktury stada zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich oraz liczby i rodzaju maszyn czy urządzeń rolniczych, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika, członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Co ważne w badaniu zbierane są dane według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., nie w dniu dokonywania czynności spisowych.

Po co zbierane są dane?

Dane w Powszechnym Spisie Rolnym zbierane są na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, w tym podziału środków unijnych. Komisja Europejska rekomenduje przeprowadzanie spisów co dziesięć lat w roku kończącym się na „0”, dlatego możliwe będzie dokonanie porównań międzynarodowych. Zebranie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, jest niezbędne dla realizacji krajowej, regionalnej lokalnej polityki rolnej  i społecznej na wsi. To jedyne badanie rolne, które pozwala na udostępnianie informacji i analizy na poziomie gminy. Informacje zebrane w spisie pokażą kierunek i nasilenie zamian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020. Posłużą także do wykonania  zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in. FAO, OECD).

Czy potrzebne będą jakieś dokumenty?

Aplikacja spisowa nie przewiduje załączania żadnych dokumentów: dowodu osobistego, zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, aktu własności itp. Nie trzeba też okazywać żadnych dokumentów rachmistrzowi terenowemu.

Kto będzie miał dostęp do danych?

Zarówno dane przekazywane poprzez aplikację on-line, jak i za pośrednictwem rachmistrza - telefonicznie, natychmiast przesyłane są na serwery Głównego Urzędu Statystycznego. Dostęp do nich będą mieli wyłącznie pracownicy statystyki publicznej, którzy przed podjęciem pracy składają ślubowanie: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”. Takie samo przyrzeczenie składają rachmistrze spisowi. Za naruszenie tajemnicy statystycznej, czyli udostępnienie danych zebranych od respondentów, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Urzędy gmin, podobnie jak wszyscy inni użytkownicy danych statystycznych (w tym organy administracji rządowej, samorządowej), otrzymają zagregowane informacje w postaci zestawień dla jednostek administracyjnych (gmin) lub określonych w inny sposób obszarów. Przy czym zostaną one przedstawione w taki sposób i tylko pod takim warunkiem, że niemożliwe będzie dotarcie do danych osobowych. 

Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymają w ostatnich dniach sierpnia list Generalnego Komisarza Spisowego zawiadamiający o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Powszechny Spis Rolny 2020 zakończy się 30 listopada br. Spiszmy się jak na rolników przystało!

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że od czwartku 2 lipca br. funkcjonuje fanpage @UrzadStatystycznywPoznaniu, na którym zamieszczane będą informacje dotyczące PSR, aktualnie prowadzonych działań oraz materiały promocyjne, konkursy dla użytkowników gospodarstw rolnych, mieszkańców gmin, itp.

 
Kampania #bądźwidoczny - wsparcie dla przedsiębiorców
09.07.2020.

Image

 
Granty dla wielkopolskich przedsiębiorców
07.07.2020.

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej – w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa - będzie udzielane przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami WARP złoży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokumentację, w celu przeprowadzenia naboru dla przedsiębiorców, w maksymalnym terminie do 15 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Na tej podstawie, dokumentacja konkursowa dla przedsiębiorców będzie udostępniona w połowie lipca, a nabór wniosków przez WARP zostanie uruchomiony pod koniec lipca br. Wsparcie w postaci grantów udzielanie jest w celu utrzymania płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski.


- Wsparcie jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw na finansowanie kapitału obrotowego, czyli bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią. Będą to granty, przy czym przez małe i średnie przedsiębiorstwa rozumiemy również samozatrudnionych. Jeśli przedsiębiorca ma siedzibę w województwie wielkopolskim, prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% - może ubiegać się o grant - mówi Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego.


Pomoc będzie udzielana maksymalnie przez trzy miesiące, oczywiście na podstawie stawki jednostkowej, która wynosi 7845,11 zł, przeliczonej przez odpowiednie wskaźniki. Szczegóły>>


 
Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę.
03.07.2020.

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po  zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę  po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych. Aplikacja uwzględnia następujące zasady zgłaszania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych w uprawach rolnych przez suszę  oraz wyliczenia w protokole wysokości spadku dochodów w gospodarstwie rolnym z tego tytułu:

1. Przy wykorzystaniu profilu zaufanego korzystając z dostępnej  państwowej aplikacji producent rolny:

1) któremu został  nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

3) będący mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014wypełnia wniosek o oszacowanie strat.

2. Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umożliwi producentowi rolnemu wybranie upraw poszkodowanych przez suszę z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Dane o liczbie zwierząt z IRZ plus umożliwią weryfikację wprowadzanych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt w gospodarstwie rolnym. Dane te będą niezbędne do wyliczenia wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego.

3. Dane dostarczone przez ARiMR, IUNG i IERiGŻ - po odpowiednim zmapowaniu upraw - pozwolą  na określenie obszarów upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalnego poziomu strat.

4. Aplikacja odrzuci uprawy rolne wprowadzone przez producenta rolnego jako poszkodowane przez suszę, które nie były zgłoszone do dopłat bezpośrednich(weryfikacja z danymi udostępnionymi przez ARiMR oraz uprawy z obszarów nie potwierdzonych w monitoringu suszy prowadzonym przez IUNG od dnia 21 marca br.(w roku bieżącym monitoring suszy uwzględni dodatkowo dane z systemów radarowych).

5. Aplikacja skoryguje zawyżony przez producenta rolnego poziom strat w danej uprawie do poziomu strat określonych przez IUNG, ale pozostawi poziom strat podany przez producenta rolnego na poziomie niższym niż dane z IUNG.

6. Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania KBW. Po potwierdzeniu ostatniego zgłoszenia nie będzie  możliwości zmiany, a na podstawie ostatecznych danych aplikacja wyliczy stratę w dochodach.

7. Aplikacja zasilona danymi z IERiGŻ o wartości produkcji z jednostki produkcyjnej danej uprawy oraz sztuki zwierzęcia w gospodarstwie rolnym wyliczy poziom strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego na podstawie systemowo zweryfikowanych strat w uprawach i dodatkowo nieponiesionych i poniesionych kosztów w produkcji zwierzęcej. W przypadku strat w dochodach powyżej 30 % średniej z trzech poprzednich lat, aplikacja wygeneruje protokół i przekaże go do Wojewody w celu zatwierdzenia. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej.

8. Wojewoda będzie zobowiązany przeprowadzić kontrolę na miejscu 5 % wniosków wytypowanych losowo przez aplikację w zakresie prawdziwości danych wprowadzanych przez producenta rolnego we wniosku o oszacowanie strat, które nie są automatycznie weryfikowane przez aplikację.

9. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę protokołu strat w dochodach gospodarstwa rolnego powyżej 30 % producent rolny będzie miał możliwość za pomocą aplikacji przekazania Wniosku o przyznanie pomocy [...] do ARiMR. ARiMR dokona w swoich systemach naliczenia płatności i wypłaci pomoc finansową producentowi rolnemu.

10. Protokoły niespełniające wymogu przekroczenia 30 % stratw dochodach gospodarstwa rolnego będą przez aplikację  odrzucane ze zwrotną informacją o przyczynie odrzucenia tj. adnotacją„ Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30% nie wypełnia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.

Wystąpienie suszy na terenie gm. Strzałkowo podaje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na stronie: www.susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2020,3023072/

 
Konkurs fotograficzny "Polska smakuje"
03.07.2020.
Image
 
Ruszyła strona internetowa dla przedsiębiorców w związku ze skutkami COVID-19
01.07.2020.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego uruchomił nową stronę internetową www.wsparcie.wielkopolskie.pl zawierającą kompleksowe informacje o warunkach i wymaganiach związanych z otrzymaniem pomocy dla wielkopolskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

 Image

 
Rusza nabór wniosków w ramach programu "Moja Woda"
01.07.2020.
Image

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od dzisiaj ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”na lata 2020-2024”. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie orazszczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu Priorytetowego oraz w Regulaminie naboru wniosków, znajdujące się na stronie ogłoszenia o naborze - LINK.

 

 
Kolejne laptopy trafiły do szkół
29.06.2020.

ImageGmina Strzałkowo po raz drugi otrzymała dofinansowanie na sprzęt komputerowy dla uczniów szkół podstawowych. Tym razem w ramach programu „Zdalna szkoła+” udało się zakupić 26 laptopów za kwotę 54 600 złotych. Jej wysokość została ustalona na podstawie oszacowanego zapotrzebowania. 

W dniu zakończenia roku szkolnego sprzęt został przekazany dyrektorom i podobnie jak urządzenia zakupione z programu „Zdalna szkoła” wzbogaci zasoby edukacyjne gminnych placówek, a po powrocie do tradycyjnej nauki będzie wykorzystywany podczas lekcji.

Program „Zdalna szkoła+” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Akcja ma pomóc najbardziej potrzebującym i zniwelować cyfrowe wykluczenie, szczególnie wśród dzieci z rodzin wielodzietnych.

Image

 
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
27.06.2020.

ImageInaczej niż zwykle - w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego, uczniowie szkół z terenu Gminy Strzałkowo zakończyli rok szkolny 2019/2020. Najbardziej uroczyście pożegnano tegorocznych absolwentów, spośród których tradycyjnie wyłoniono prymusów. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Strzałkowie tytuł ten otrzymała Maria Gaca, a w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wólce Weronika Gawron. Wolontariuszem Roku został Norbert Cichacki.

Uroczystość zakończenia roku w ZSP Strzałkowo była też okazją do pożegnania nauczycielek i pracownic szkoły, które przeszły na emeryturę. Są to: Urszula Szkudlarek, Małgorzata Budaj, Alina Andrzejak i Henryka Waryś.

Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji, a we wrześniu powrotu do szkoły w tradycyjnej formie.

GALERIA ZDJĘĆ

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 51 - 60 z 1529
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg