KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna
Ostrzeżenie IMGW
15.06.2019.
Image
 
Komunikat
11.06.2019.
Image
 
Ostrzeżenie IMGW
10.06.2019.
Image
 
VII sesja Rady Gminy Strzałkowo
06.06.2019.

W czwartek, 13 czerwca br. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Strzałkowo. Porządek obrad wraz z projektami uchwał znaleźć można TUTAJ. Transmisja z posiedzenia prowadzona będzie na platformie esesja.tv.

 
Informacja ZUS
06.06.2019.
Image
 
Plac zabaw w Strzałkowie otwarty!
05.06.2019.

ImageW piątek, 31 maja w Strzałkowie został otwarty nowy plac zabaw przy ulicy Andrzejewskiego. Inwestycja powstała dzięki dofinansowaniu "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Łączny koszt inwestycji to 387 484,61 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 190 890 zł.

GALERIA ZDJĘĆ

 

 
30. rocznica wyborów czerwcowych
04.06.2019.
Image
 
Raport o stanie Gminy Strzałkowo
03.06.2019.

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Strzałkowo, na której przedstawiony zostanie raport o stanie gminy. Zgodnie  z art. 28aa ust. 6  ustawy o samorządzie gminnym w debacie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos musi złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Strzałkowo, do przewodniczącego rady,pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja,podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

                                                                                                                           
                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            /-/Tomasz Gałan

RAPORT O STANIE GMINY
WZÓR ZGŁOSZENIA


 

 
Dni Strzałkowa 2019
03.06.2019.
Image
 
Wybory ławników
03.06.2019.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.  Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił następujące zapotrzebowanie na ławników z terenu gminy Strzałkowo:

- do Sądu Okręgowego w Koninie – 1 osoba;
- do Sądu Rejonowego w Słupcy – 1 osoba.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

• ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą łub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
• adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.gov.pl/sprawiedliwosc lub  też ze strony internetowej Urzędu Gminy Strzałkowo (www.strzalkowo.pl)

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (art. 162§ 2 pkt 4 u.s.p.),
4. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

1. aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.) - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn.zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,
2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art. 162§ 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162§ 6 u.s.p.).

Informacja o kandydacie Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162§ 5 u.s.p.).

Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się odpowiednim Radom Gmin.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzałkowo  pokój nr 20 tel. 061 274 60 31.

Strzałkowo, dnia 31 maja 2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                                                        /-/ Dariusz Grzywiński

 

Karta zgłoszenia kandydata

Wzory oświadczeń


 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 51 - 60 z 1288
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg