KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna arrow Aktualności arrow Ogłoszenie Wójta Gminy Strzałkowo
Ogłoszenie Wójta Gminy Strzałkowo Drukuj Email
03.06.2020.

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ


na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),oraz
§ 6 ust. 1 i  § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz 1490) oraz  art. 217 ust. 13 i 14 ustawa z dnia 20 lipca2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm. )  oraz Zarządzenia Nr 56/2020 z dnia 27 lutego 2020 Wójta Gminy Strzałkowo w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1.

Adres nieruchomości

Brudzewo

2.

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia w

 ha

Księga wieczysta

Obręb: Brudzewo

365

1,2100 ha

KN1S/00028998/2

Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3.

Przeznaczenie nieruchomości

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o studium predysponowane przeznaczenie działki to tereny łąk i pastwisk

4.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest na terenie wsi Brudzewo, gm. Strzałkowo. Działka stanowi grunty rolne ze stawem o nieregularnym kształcie i jest położona wśród zabudowy zagrodowej i gruntów rolnych. Dojazd do działki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa oraz grunty orne, łąki i pastwiska. Zgodnie z ewidencją gruntów działka sklasyfikowana jest jako grunty pod wodami stojącymi (Ws).

5.

Obciążenia i zobowiązania

dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art. 217 ust.13 Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Sprzedaż może nastąpić jeżeli starosta nie wykona prawa pierwokupu .

6.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż w formie przetargu ograniczonego.

Uzasadnienie: Mając na uwadze poprawę struktury obszarowej gospodarstw na terenie gminy Strzałkowo uprawnionymi do udziału w przetargu są rolnicy indywidualni posiadający gospodarstwo rolne na terenie gminy Strzałkowo.

Osoby chcące wziąć udział w przetargu obowiązane są do zgłoszenia uczestnictwa w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Strzałkowie, ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo w terminie do dnia 26.06.2020 r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Strzałkowo w dniu 03.07.2020 r.

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 06.07.2020 r. o godz. 10:00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Strzałkowo  przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 w sali nr 13.  Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

7.

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium

Cena wywoławcza wynosi 49 500,00 zł.  

 Wadium wynosi 3.000,00 zł.

 

Powyższa nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o  podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

8.

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

8.1.

Wadium

Wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium w podanej wysokości, w terminie do 02.07.2020 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Strzałkowo) należy dokonać przelewem na konto Gminy Strzałkowo nr 73 8543 0000 2001 1000 0273 0010

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2.

Pełnomocnictwa

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.strzalkowo.pl., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo www.bip.strzalkowo.pl oraz w prasie.

10.

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu przed terminem jego przeprowadzenia w  przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

11.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Strzałkowo lub pod nr tel. (63)2746056.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscach publicznych .

 

Strzałkowo 03.06.2020r.                                                                                                 Wójt Gminy Strzałkowo

                                                                                                                                             /-/ Dariusz Grzywiński

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg