KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów

 Aktualnie jest 3 gości
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna arrow Aktualności arrow Wybory uzupełniające na ławnika
Wybory uzupełniające na ławnika Drukuj Email
14.11.2019.
KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO

Z DNIA 12 LISTOPADA 2019 R.

w sprawie wyborów uzupełniających na ławnika


Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego, zostaną dokonane wybory uzupełniające na ławników do Sądu Rejonowego w Słupcy w liczbie 1 osoby. 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających  upływa 15 grudnia 2019 roku.


Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. Jest nieskazitelnego charakteru;

3. Ukończył 30 lat;

4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5. Nie przekroczył 70 lat;

6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikiem nie mogą być:

1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2. Osoby wchodzące w skład organów, do których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane    ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. Duchowni;

7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;

9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających  upływa 15 grudnia 2019 roku.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1. Informację z Krajowego rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    ( Dz. U. z 2019r., poz. 1973, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.


Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Strzałkowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30  (pokój nr 20).


Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzałkowo - www.strzalkowo.pl.


                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                   /-/Dariusz Grzywiński


Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Oświadczenia


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg