KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna arrow Komunikaty i ogłoszenia arrow Komunikat Wójta Gminy Strzałkowo
Komunikat Wójta Gminy Strzałkowo Drukuj Email
19.02.2019.

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY STRZAŁKOWO


Na podstawie art. 13  ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 450 t.j.) ogłaszam:


OTWARTY  KONKURS OFERT
NA  REALIZACJĘ  ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY STRZAŁKOWO W 2019 r.


I. Rodzaj zadania publicznego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Formy realizacji zadania publicznego:

-    organizowanie sekcji sportowych różnych dyscyplin sportu, drużyn, itp.,

-    organizowanie szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów i innych zajęć,

-    organizowanie masowych zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,

-    propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu.


II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Gmina Strzałkowo na realizację zadania w roku 2019 r. zaplanowała środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł.


III. Zasady przyznawania dotacji.

1.    Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinach wskazanych w ogłoszeniu.

W/w organizacje i podmioty powinny spełniać następujące kryteria w zakresie:

- prowadzenia działalność na terenie Gminy Strzałkowo,

- braku zobowiązań publiczno – prawnych,

- posiadania własnego konta bankowego.

2.    Oferty powinny być złożone wraz z wymaganymi załącznikami, wg. wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016 r. poz.1300). Podstawa prawna: § 2 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2057).

3.    Zlecenie realizacji w/w zadania nastąpi w formie wspierania w rozumieniu zapisów ustawy o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie.

4.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.


IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane w całości do 31 grudnia 2019 roku. Organizacja składająca ofertę powinna posiadać odpowiednie do tego celu wyposażenie oraz dysponować zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania.

Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z art. 18 ustawy. W trakcie realizacji zadania oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 3 % całkowitej wartości zadania. Za wkład własny uważa się środki finansowe oraz niefinansowe oferenta. W przypadku otrzymania mniejszej dotacji niż wnioskowana w ofercie, procentowy udział dotacji w koszcie całkowitym zadania nie może ulec zwiększeniu w stosunku do złożonej oferty.


V. Termin składania ofert.

Do dnia 13.03.2018 r. do godz. 15.00.


VI. Termin i tryb wyboru oferty.

1.    W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert Wójt Gminy Strzałkowo ogłosi decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranej organizacji.

2.    Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

3.    Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Strzałkowo

4.    Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Strzałkowo.

5.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji  Publicznej, na stronie internetowej  www.strzalkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzałkowo.


VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Przy wyborze oferty pod uwagę brane będą następujące kryteria:

1. Kryteria oceny formalnej:

a)    czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie,

b)    czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

c)    czy oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza,

d)    czy oferta zawiera wymagane załączniki,

e)    czy podmiot składający ofertę prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

f)    czy oferta jest podpisana przez osoby do tego upoważnione,

g)    czy termin zakończenia zadania jest określony do 31.12.2019 r.

2. Kryteria oceny merytorycznej:

a)    czy istnieje zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy Strzałkowo uchwałą Nr XLVI/338/2018 z dnia 08.11.2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,

b)    od 0 do 10 pkt.: możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, rzetelność przedstawionego opisu i harmonogramu zadania,

c)    od 0 do 20 pkt.: rzetelność i poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

d)    od 0 do 20 pkt.: proponowana jakość wykonania zadania: - atrakcyjność proponowanych działań,- czy cele odpowiadają na opisaną potrzebę, - opis rekrutacji uczestników (czy sposób rekrutacji jest odpowiedni do zakładanych celów zadania), - zakładane rezultaty,

e)    od 0 do 10 pkt.: wkład własny (finansowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, z innych źródeł publicznych),

f)    od 0 do 3 pkt.: dotychczasowa współpraca oferenta z Gminą Strzałkowo, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (dotyczy organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadanie).

3.    Stowarzyszenie jest zobowiązane zapewnić wkład własny na poziomie min. 3 % całkowitej wartości zadania określonej w ofercie.

4.    Dotację na realizację zadań zgłoszonych do konkursu mogą otrzymać tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów, tj. 32 punkty.


VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Gmina Strzałkowo zrealizowała w roku 2018 zadanie podobnego rodzaju na kwotę w wysokości 70 000,00 zł.


Informacje dodatkowe:

Ofertę konkursową można składać (pocztą lub osobiście) w sekretariacie Urzędu Gminy w Strzałkowie, Al. Wyszyńskiego 6, 62 – 420 Strzałkowo w terminie do dnia 13 marca 2019 roku,  do godz. 15.00. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona nazwą rodzaju zadania którego dotyczy.

 

wzór oferty

wzór sprawozdania

wzór umowy

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg