KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów

 
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna arrow Aktualności arrow Informacja dotycząca funduszu sołeckiego
Informacja dotycząca funduszu sołeckiego Drukuj Email
04.02.2019.

W związku z pytaniami zadawanymi przez mieszkańców gminy wyjaśniamy zasady tworzenia i funkcjonowania funduszu sołeckiego w jednostkach pomocniczych gminy.

Fundusz sołecki to środki w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Zasady jego tworzenia reguluje Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r., która określa również wysokość przyznawanych środków. Kwota uzależniona jest od zamożności gminy oraz od liczby mieszkańców poszczególnych sołectw.

Pieniądze z funduszu mogą być przeznaczone na realizację tylko określonych przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zgodnie z art. 7 Ustawy o Samorządnie Gminnym zadania własne obejmują w szczególności sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz;

4) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

5) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

6) zieleni gminnej i zadrzewień;

7) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

8) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

9) promocji gminy;

10) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.4));

Fundusz sołecki może być wykorzystany również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Ustawa o funduszu sołeckim określa elementy, które powinien zawierać wniosek. Są to: wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa; oszacowanie kosztów przedsięwzięć; uzasadnienie.

Aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego musi zostać spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki. Po drugie, decyzja o sposobie wykorzystania funduszu sołeckiego musi mieć formę uchwały przegłosowanej podczas zebrania wiejskiego w terminie do 30 września roku budżetowego. Wszystkie dokumenty (uchwałę zebrania wiejskiego, protokół wraz z listą obecności sołtys przekazuje do urzędu gminy.

Bardzo ważna jest terminowości składanych dokumentów. Środki niewykorzystane przez sołectwo w danym roku budżetowym
z końcem roku wygasają.

W czwartek, 31 stycznia br. podczas spotkania sołtysów z wójtem, zdecydowana większość sołtysów (stosunkiem głosów 15:2) opowiedziała się za tym, by nie tworzyć funduszu sołeckiego i pozostawić go w dyspozycji wójta. W konsekwencji podjętej decyzji, tego samego dnia radni podjęli uchwałę o niewyodrębnianiu z budżetu gminy funduszu sołeckiego.

                                                                                                                            

                              Skarbnik Gminy                         
                                      /-/ Teresa Jóźwiak

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg