KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu główne
Strona główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Gmina w liczbach
Inwestycje
Komunikaty i ogłoszenia
Harmonogram odbioru odpadów
Historia
Przyroda
Kultura
Zabytki
Strzałkowo w TV
Do pobrania
Podatki
The Strzałkowo Commune
Kontakt
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzałkowo
Dzienniki urzędowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzałkowo
eSesja
Załatwianie spraw drogą elektroniczną
Harmonogram odbioru odpadów
Kronika samorządowa

 Aktualnie jest 2 gości
Pokaz slajdów
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona główna arrow Komunikaty i ogłoszenia
Ogólnopolski Konkurs Testowy KRUS Drukuj Email
07.08.2020.
Image
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Strzałkowo Drukuj Email
06.08.2020.

WÓJT GMINY STRZAŁKOWO
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),oraz§ 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. wsprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycienieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz 1490) w związku z  art. 217 ust. 13 i 14 ustawa z dnia 20 lipca2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)  oraz Zarządzenie Nr 55/2020 z dnia 27 lutego 2020 Wójta Gminy Strzałkowo w sprawiewykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1.

Adres nieruchomości

SŁOMCZYCE

2.

Oznaczenie geodezyjne

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

Obręb: BABIN

KOMPLEKS PAŁACOWY

 działki nr. geod. 238/15  238/13; 238/11

238/15 pow.2,8600

238/13 pow.0,4097

238/11 pow.0,7681

KN1S/00027361/1

KN1S/00024318/4

Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Słupcy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Brak miejscowego planu , przeznaczenie w studium to park zabytkowy w granicy ochrony strefy konserwatorskiej.

4.

Opis nieruchomości

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą kompleks pałacowo parkowy w m. Słomczyce znajdujący się na terenie działek o nr geod. 238/15 o pow. 2,8600 ha, nr 238/13 o pow. 0,4097 ha i nr 238/11 o pow. 0,7681 ha. Założenie dworsko parkowe powstałe w 2 połowie XIX w. wpisane do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie z dnia 4 września 1989 r. pod numerem rejestru A-422/164. Na terenie działki 238/15 znajduje się dwór z 2 połowy XIX w. Działki o nr geod. 238/13  o pow. 0,4097 ha i 238/11 o pow. 0,7681 ha stanowią grunty rolne ze stawami. Dojazd do działki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej poprzez krótki odcinek drogi dojazdowej ( ok 50 m.) o nawierzchni nieutwardzonej, natomiast wjazd na działkę nieurządzony.

5.

Obciążenia i zobowiązania

dotyczące nieruchomości

-Umowa dzierżawy działki 238/13 o pow. 0,4097 ha do 03.07.2021 r.

-Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17.02.2020r. nabywca nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich zabezpieczających przy budynku dworu w ciągu 12 miesięcy od nabycia nieruchomości.

- Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art. 217 ust.13 Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi. Sprzedaż może nastąpić jeżeli starosta nie wykona prawa pierwokupu .

6.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 07.10.2020 r.  o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy Strzałkowo  przy ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6 w sali nr 13. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

 

 

7.

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium

Cena wywoławcza wynosi 443 050,00 zł.

Od ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu zgodnie z Uchwałą nr XII/145/2020 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 lutego 2020 r. zostanie udzielona 10% bonifikata.

Postąpienie min 1% wartości.

Wadium wynosi 23 .000,00 zł.

 

Powyższa nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

8.

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

8.1.

Wadium

Wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium w podanej wysokości, w terminie do 01.10.2020 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Strzałkowo) należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Gminy Strzałkowo nr 73 8543 0000 2001 1000 0273 0010

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2.

Pełnomocnictwa

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.strzalkowo.pl., oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzałkowo www.bip.strzalkowo.pl. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w prasie.

10.

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, nr 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu przed terminem jego przeprowadzenia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

11.

Dodatkowe informacje

Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ogłoszony był na dzień 30.06.2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Strzałkowo lub pod nr tel. (63)2746056. W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscach publicznych.

 

Strzałkowo 06.08.2020r.                                                                                 Zastępca Wójta Gminy Strzałkowo

/-/ Lidia Śmidowicz

 
Informacja o polowaniu Drukuj Email
05.08.2020.
Image
 
Informacja dla pszczelarzy Drukuj Email
04.08.2020.
Image
 
Informacja ZUS Drukuj Email
08.07.2020.
Image
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 300
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg